تحریم‌های آمریکا خللی در اراده ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه ایجاد نکرده است

تحریم‌های آمریکا خللی در اراده ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان و منطقه ایجاد نکرده است