گزارش بورس ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ / بورس در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری رئیسی چقدر رشد کرد؟