علی کریمی حضورش در هیات مدیره پرسپولیس را تکذیب کرد