قطع  ۲ تا ۵ ساعته آب مشترکان پرمصرف تهرانی در روزهای آینده