استقلال به آرامش نیاز دارد تا به روزهای گذشته‌اش بازگردد / هواداران امسال نسبت به فصول گذشته صبورتر باشند