درخواست توقف حمایت‌های نظامی و غیرنظامی از عربستان در کنگره آمریکا /فیلم