بلندترین درخت کشور به ارتفاع ۱۹ متر با قدمت ۴۰۰ ساله / عکس

بلندترین درخت کشور به  ارتفاع ۱۹ متر با قدمت ۴۰۰ ساله / عکس