کرونا ۳۹۱ خانواده دیگر را داغدار کرد / حال ۶۷۶۵ نفر وخیم است