بانک تجارت بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات کرونا داد