تصویری قدیمی و دیده نشده از استاد شجریان سوار بر اسب