نمی‌شود که هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود تعیین کند!