تفاوت فاحش قیمت از این مغازه تا آن مغازه / سرگردانی مردم در خرید مایحتاج روزانه!