روایت رییس جمهور از موج امید در روزهای شروع به کار دولتش در سراسر کشور / فیلم