ایران حضور نیروهای خارجی در سوریه را محکوم می‌کند / تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان بسیار حائز اهمیت است

ایران حضور نیروهای خارجی در سوریه را محکوم می‌کند / تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان بسیار حائز اهمیت است