کرونا، فاجعه‌ای برای جامعه کارگری / ۹۰۰ هزار کارگر ایرانی بیکار شدند