مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور تا ۶ مرداد ۱۴۰۰ / رکورد واکسیناسیون روزانه شکسته شد