هیات امنای جدید بنیاد سینمایی فارابی معرفی شدند / وزیر نفت و سعیدمحمد هم عضو شدند!