ایران به عنوان میزبان میلیون‌ها پناهجو انتظار حمایت بین‌المللی دارد