ملت ایران زیر بار زور نمی‌رود / بهترین روش برای همکاری با ایران رعایت اصل احترام متقابل است