آغاز جلسه غیرعلنی مجلس / بررسی طرح «شفافیت آرای نمایندگان» در دستور کار

آغاز جلسه غیرعلنی مجلس / بررسی طرح «شفافیت آرای نمایندگان» در دستور کار