۲۵ سال خدمت خالصانه در جوار حضرت رضا (ع)/ سیاوش طهمورث: دوست دارم ۵۰۰ سال عمر کنم تا نقش های بیشتری را بازی کنم