آیا مصرف رازیانه در درمان عفونت کرونا تأثیری دارد؟