کنایه معنادار مجری تلویزیون به صف‌های طولانی واکسیناسیون / فیلم