انتقال آزمون به لیون منتفی شد

انتقال آزمون به لیون منتفی شد