۱۰ رکورددار کسب مدال در تاریخ بازیهای تابستانی المپیک / فیلم