شورای نگهبان ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد

شورای نگهبان ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد