رونمایی از دوچرخه پرنده در پیست دوچرخه کشور ژاپن / فیلم