سرقت بی‌رحمانه موتورسوار از یک دختربچه در خیابان / فیلم