هر جا که چالش وجود دارد همانجا است که مردم را حذف کرده‌ایم