لحظه دلخراش شکار شدن خرگوش توسط شاهین گرسنه / فیلم