ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار / نصف شدن قیمت خودروهای خارجی واقعی است؟