تاکنون حملات متعددی در حوزه سایبری صورت گرفته است / حمله سایبری جدید در جهت ناراضی کردن مردم بود