استاندار ایلام: به هیچ وجه به مرز مهران مراجعه نکنید