آموزش و پرورش می‌تواند توسعه پایدار و آینده کشور را تضمین کند / مسائل و مشکلات معیشتی معلمان را باید یک بار برای همیشه حل کنیم