رکورد بستری در بیمارستان امام خمینی تهران شکسته شد /  قله پیک پنجم هنوز مشخص نیست