مقررات پرواز بر فراز افغانستان از سوی آمریکا تغییر کرد