اشکهای دردناک عکاس ایرانی بعد از شکست حسن یزدانی / عکس