قطع ارتباط با افغانستان خطری برای آمریکا و غرب است