حضور شرکت نفت ایرانول در نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد