گزینه معاون اولی رئیسی در صف اول مراسم تحلیف / عکس