شوراهای شهر بدانند که شهر باید به نام شهدا مزین باشد