کنایه پرسپولیسی ها به تهدید بازیکنان استقلال برای فسخ قراردادشان