مالکان خودرو تغییر نشانی و تلفن خود را سریعا به پلیس اعلام کنند