افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار / هر کیلو به ۱۴۰ هزارتومان رسید