واکنش فرشته حسینی همسر نویدمحمدزاده به حوادث کشورش افغانستان / عکس

واکنش فرشته حسینی همسر نویدمحمدزاده به حوادث کشورش افغانستان / عکس