طوفان سال‌افزون: ورزشکاران بدون حامی به هیچ جا نمی‌رسند!