خریدار ضایعات کامپیوتریخرید گل وی آی پی شاپتدریس زبان چینی شرق تهرانزرین تجارت البرز

پاسخ کنایه آمیز نوبخت به ادعای تحویل زمین سوخته به دولت بعد