توضیحات مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره بازگردانی جایگاه‌ها به شرایط عادی / فیلم