راه صیانت‌بخشی به نسل امروز و نسل‌های آینده آن است که عاشورا معرفی شود / آنچه که می‌ماند حق است و شهدای ما در راه حقیقت حرکت کردند