میزان افزایش قیمت کره و روغن مایع در یکسال گذشته / عکس